വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജോലി കണ്ടെത്താൻ പുതിയ വിസ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ജപ്പാൻ

ബിസിനസ്, അക്കാദമിക് സർക്കിളുകളിൽ നിന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് അനുസൃതമായി, രാജ്യത്ത് താമസിക്കാനും ജോലി കണ്ടെത്താനും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിസ ആവശ്യകതകളിൽ ഇളവ് വരുത്തിയതായി ജപ്പാൻ സർക്കാർ അറിയിച്ചു.സർക്കാർ നിയുക്ത സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേ