ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, കാലാവസ്ഥ, ജൈവവൈവിധ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവ കൈവരിക്കുന്നതിന് ഡബ്ല്യൂടിഒയുടെ കാർഷിക പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ നിർണായകമാണ്: ഓസ്‌ട്രേലിയൻ മന്ത്രി

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, കാലാവസ്ഥ, ജൈവവൈവിധ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവ കൈവരിക്കുന്നതിന് ഡബ്ല്യൂടിഒയുടെ കാർഷിക പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ നിർണായകമാണ്: ഓസ്‌ട്രേലിയൻ മന്ത്രി
ആഗോള ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, ജൈവവൈവിധ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവ കൈവരിക്കുന്നതിന് ലോകവ്യാപാര സംഘടനയിലെ (ഡബ്ല്യുടിഒ) കാർഷിക വ്യാപാര മാറ്റങ്ങൾ നിർണായകമാണെന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ വാണിജ്യ-ടൂറിസം മന്ത്രി ഡോൺ ഫാരെൽ എമിറേറ്റ്സ് ന്യൂസ് ഏജൻസിയോട് പറഞ്ഞു."കാർഷിക പരിഷ്‌കരണം ഓസ്‌ട്രേലിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർ