നെയ്‌റോബിയിൽ രണ്ടാം ഗ്ലോബൽ മീഡിയ കോൺഗ്രസ് വൈറ്റ് പേപ്പർ പുറത്തിറക്കി വാം

നെയ്‌റോബിയിൽ രണ്ടാം ഗ്ലോബൽ മീഡിയ കോൺഗ്രസ് വൈറ്റ് പേപ്പർ പുറത്തിറക്കി വാം
ഗ്ലോബൽ മീഡിയ കോൺഗ്രസിൻ്റെ (ജിഎംസി) തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിയായ എമിറേറ്റ്‌സ് ന്യൂസ് ഏജൻസി (WAM) ഇന്ന് കെനിയയിലെ നെയ്‌റോബിയിൽ നടന്ന ആഗോള മാധ്യമ വ്യവസായത്തിൻ്റെ പ്രവണതകൾ, വെല്ലുവിളികൾ, അവസരങ്ങൾ എന്ന ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടിയിൽ ഇവൻ്റിൻ്റെ വാർഷിക ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കി.പ്രസ്തുത പരിപാടി 'വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സങ്കീർണ്ണ