തർക്ക പരിഹാര സംവിധാന പരിഷ്കരണം, വികസനം സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങളോടെ എംസി13-ന് സമാപനം കുറിച്ചു

തർക്ക പരിഹാര സംവിധാന പരിഷ്കരണം, വികസനം സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങളോടെ എംസി13-ന് സമാപനം കുറിച്ചു
അബുദാബിയിൽ നടന്ന 13-ാമത് മന്ത്രിതല സമ്മേളനത്തിന്‍റെ (എംസി 13) സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച്, വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ (ഡബ്ല്യുടിഒ) അംഗങ്ങൾ ഒരു മന്ത്രിതല പ്രഖ്യാപനം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംഘടനയ്‌ക്കായി മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്ന, പരിഷ്‌ക്കരണ അജണ്ട രൂപീകരിച്ചു.2024-ഓടെ പൂർണ്ണവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ തർക്ക പരി