ട്രെൻഡ്സ് അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാഭ്യാസ സമ്മേളനം മാർച്ച് 6ന് ആരംഭിക്കും

'ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസവും ഐഡൻ്റിറ്റിയും: ഐഡൻ്റിറ്റി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും യുവാക്കളുടെ പെരുമാറ്റം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള നിർദ്ദേശിത തന്ത്രങ്ങൾ' എന്ന വിഷയത്തിൽ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോൺഫറൻസിൻ്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് മാർച്ച് 6 ന്   അബുദാബിയിലെ ട്രെൻഡ്സ് റിസർച്ച് ആൻഡ് അഡൈ്വസറി ആസ്ഥാനത്ത്