ഇറ്റലിയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അണ്ടർസെക്രട്ടറിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി നൂറ അൽ കാബി

ഇറ്റലിയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അണ്ടർസെക്രട്ടറിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി നൂറ അൽ കാബി
ഇറ്റലിയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ അണ്ടർസെക്രട്ടറി മരിയ ട്രിപ്പോഡിയുമായി സഹമന്ത്രി നൂറ അൽ കാബി അബുദാബിയിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. പൊതു താൽപ്പര്യമുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങൾക്ക് പുറമേ, ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളുടെ വികസനത്തിനും യോഗം അടിവരയിട്ടു.വിവിധ മേഖലകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സാംസ്കാരിക, സാമ്പത്തി