എമിറേറ്റിലെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള റമദാൻ പ്രവൃത്തി സമയം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഷാർജ മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം

എമിറേറ്റിലെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള റമദാൻ പ്രവൃത്തി സമയം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഷാർജ മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം
റമദാനിൽ എമിറേറ്റിലെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രവൃത്തി സമയം രാവിലെ 9:00 മുതൽ 2:30 വരെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഷാർജ മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.ഷിഫ്റ്റ് സമ്പ്രദായം പിന്തുടരുന്ന വകുപ്പുകൾ, അധികാരികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ജോലി സമയം തൊഴിൽ സംവിധാനത്തെയും പ്രവർത്തന ആവശ്യങ്ങളെയും അടിസ്ഥാ