ഐപിയുവിൻ്റെ 'വിമൻ ഇൻ പാർലമെൻ്റ് 2023' റിപ്പോർട്ടിൽ യുഎഇ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത്

ഐപിയുവിൻ്റെ 'വിമൻ ഇൻ പാർലമെൻ്റ് 2023' റിപ്പോർട്ടിൽ യുഎഇ  അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത്
ആഗോളതലത്തിൽ 52 രാജ്യങ്ങളിലെ 66 ചേമ്പറുകളിൽ പാർലമെൻ്ററി പുതുക്കലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഐപിയു തയ്യാറാക്കിയ ‘വിമൻ ഇൻ പാർലമെൻ്റ് 2023’ റിപ്പോർട്ടിൽ  അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് യുഎഇ.പുതിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ചേംബർ ഓഫ് ഡെപ്യൂട്ടീസിലെ വനിതകളുടെ 61.3% സീറ്റുകളുമായി ഐപിയു ലോക റാങ്കിംഗിൽ റുവാണ്ടയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്,