എമിറേറ്റിന്‍റെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള സമഗ്രമായ റോഡ്മാപ്പ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 'അജ്മാൻ വിഷൻ 2030' പുറത്തിറക്കി അജ്മാൻ കിരീടാവകാശി

എമിറേറ്റിന്‍റെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള സമഗ്രമായ റോഡ്മാപ്പ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 'അജ്മാൻ വിഷൻ 2030' പുറത്തിറക്കി അജ്മാൻ കിരീടാവകാശി
സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും അജ്മാൻ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് ഹുമൈദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ നുഐമിയുടെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ, അജ്മാൻ കിരീടാവകാശിയും അജ്മാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ശൈഖ്  അമ്മാർ ബിൻ ഹുമൈദ് അൽ നുഐമി അജ്മാൻ എമിറേറ്റിനുള്ളിലെ വിവിധ സർക്കാർ, സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഹകരണം, ഭാവിയിലേക്കുള്ള സമഗ്രമാ