യുനെസ്കോയുടെ ഇൻ്റർഗവൺമെൻ്റൽ കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് ചെയർമാനായി യുഎഇയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

യുനെസ്കോയുടെ ഇൻ്റർഗവൺമെൻ്റൽ കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് ചെയർമാനായി യുഎഇയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു
അബുദാബി, 2024 മാർച്ച് 8,(WAM)--2025-ലെ സാംസ്‌കാരിക ആവിഷ്‌കാരങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള യുനെസ്‌കോയുടെ ഇൻ്റർഗവൺമെൻ്റൽ കമ്മിറ്റിയുടെ (ഐജിസി) വൈസ് ചെയർമാനായി യുഎഇയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യത്തിനുള്ള യുഎഇയുടെ സംഭാവനകളെയും പ്രാദേശികമായും ആഗോളതലത്തിലും ബഹുസാ