റമദാനിൽ സുഡാനിൽ വെടിനിർത്തലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ പ്രമേയത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് യുഎഇ

റമദാനിൽ സുഡാനിൽ വെടിനിർത്തലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ പ്രമേയത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് യുഎഇ
മാനുഷിക സാഹചര്യം തുടർച്ചയായി പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, റമദാൻ മാസം സുഡാനിൽ വെടിനിർത്തലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന യുഎൻ രക്ഷാസമിതി പ്രമേയത്തെ യുഎഇ സ്വാഗതം ചെയ്തു.ഈ നടപടി സുഡാനീസ് കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രതിസന്ധി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും സുഡാനീസ് ജനതയുടെ കൂടുതൽ ദുരിതങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്