ഫെബ്രുവരിയിൽ 3.1 ബില്യൺ യുഎഇ ദിർഹം രേഖപ്പെടുത്തി ഷാർജ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകൾ

ഫെബ്രുവരിയിൽ 3.1 ബില്യൺ യുഎഇ ദിർഹം രേഖപ്പെടുത്തി ഷാർജ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകൾ
ഷാർജ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് പുറത്തിറക്കിയ 2024-ലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകളും മോർട്ട്‌ഗേജ് മൂവ്‌മെൻ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഫെബ്രുവരിയിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലുമായി 4,458 റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകളോടെ 3.1 ബില്യൺ യുഎഇ ദിർഹത്തിൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് വോളിയം രേഖപ്പെടുത്തി.ഈ ഫലങ്