2024ൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരിപാടികളുടെ രൂപരേഖയുമായി ഡിഎഫ്‌ഡബ്ല്യുഎസി

2024ൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരിപാടികളുടെ രൂപരേഖയുമായി ഡിഎഫ്‌ഡബ്ല്യുഎസി
ഈ വർഷം തങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങളും വിപുലമായ പദ്ധതികളും തന്ത്രങ്ങളും വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളും നിർദ്ദേശങ്ങളും  സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ, ദുബായ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ (ഡിഎഫ്‌ഡബ്ല്യുഎസി)  വെളിപ്പെടുത്തി.ഡിഎഫ്‌ഡബ്ല്യുഎസി ആക്ടി