റമദാനിൽ ഷാർജ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് സൗജന്യ പ്രവേശനം

റമദാനിൽ ഷാർജ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് സൗജന്യ പ്രവേശനം
ഷാർജ മ്യൂസിയം അതോറിറ്റി (എസ്എംഎ) വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഉടനീളം ഷാർജ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് സൗജന്യ പ്രവേശനം പ്രഖ്യാപിച്ചു.വെള്ളിയാഴ്ച ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ദിവസവും അതിഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വിസിറ്റിംഗ് സ്ലോട്ടുകളിലായാണ് മ്യൂസിയം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.എന്നിരുന്നാലും, റമദാനിലെ അവസാന പത്ത് പകൽ അടച്ചുകൊണ്ട് സ