ദുബായ് ഫിൻടെക് ഉച്ചകോടിയിൽ സ്ഥാപക പങ്കാളിയും, സഹ-ഹോസ്റ്റുമാവാൻ വിസ

ദുബായ് ഫിൻടെക് ഉച്ചകോടിയിൽ സ്ഥാപക പങ്കാളിയും, സഹ-ഹോസ്റ്റുമാവാൻ വിസ
ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെൻ്റിലെ ആഗോള മുൻനിരയിലുള്ള വിസ, അതിൻ്റെ സ്ഥാപക പങ്കാളിയും സഹ-ഹോസ്റ്റും എന്ന നിലയിൽ ദുബായ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെൻ്റർ (ഡിഐഎഫ്സി) സംഘടിപ്പിച്ച ദുബായ് ഫിൻടെക് ഉച്ചകോടിയിൽ (ഡിഎഫ്എസ്) ചേർന്നു. ആഗോള തലത്തിൽ നൂതനവും ഭാവിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നതുമായ ബിസിനസുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ളതാണ് ഈ സമർപ്പ