ഷാർജയിൽ 6,166 ഇഫ്താർ ഭക്ഷണ പൊതികൾ വിതരണം ചെയ്ത് ഇആർസി

ഷാർജയിലെ എമിറേറ്റ്‌സ് റെഡ് ക്രസൻ്റ് (ഇആർസി) ശാഖ നിലവിലുള്ള 'ഇഫ്താർ പ്രോജക്റ്റ്' കാമ്പയിനിൻ്റെ  ഭാഗമായി ചൊവ്വാഴ്ച 6,166 ഭക്ഷണ പൊതികൾ വിതരണം ചെയ്തു.കമ്മ്യൂണിറ്റി ഐക്യദാർഢ്യബോധം വളർത്തുന്നതിനുള്ള സംഘടനയുടെ സമർപ്പണത്തിന് ഉദാഹരണമായി  ഇആർസി ടീമുകൾ എമിറേറ്റിലുടനീളം 13 സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളിലേക്ക് എ