വ്യോമയാന മേഖലയിലെ സുസ്ഥിരതയും നൂതനത്വവും അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ അറേബ്യൻ ട്രാവൽ മാർക്കറ്റ്

വ്യോമയാന മേഖലയിലെ സുസ്ഥിരതയും നൂതനത്വവും അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ അറേബ്യൻ ട്രാവൽ മാർക്കറ്റ്
ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്ററിൽ മെയ് 6 മുതൽ 9 വരെ നടക്കുന്ന അറേബ്യൻ ട്രാവൽ മാർക്കറ്റ് (എടിഎം) ഏറ്റവും പുതിയ വ്യവസായ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര എയർലൈനുകളും വിമാന നിർമ്മാതാക്കളും ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും.സുസ്ഥിരതയും വ്യവസായത്തെ അടുത്ത യുഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ സ്റ്