ദുബായ് കാൻ സംരംഭത്തിലൂടെ സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക് വാട്ടർ ബോട്ടിലുകളുടെ ഉപയോഗം രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 18 ദശലക്ഷത്തോളം കുറഞ്ഞു

ദുബായ് കാൻ സംരംഭത്തിലൂടെ സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക് വാട്ടർ ബോട്ടിലുകളുടെ ഉപയോഗം രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 18 ദശലക്ഷത്തോളം കുറഞ്ഞു
ദുബായ്, 2024 മാർച്ച് 14, (WAM) – നഗരവ്യാപകമായ സുസ്ഥിര സംരംഭമായ ദുബായ് കാൻ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 18 ദശലക്ഷം 500 മില്ലി സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക് വാട്ടർ ബോട്ടിലുകളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ കുറവുണ്ടായി. പങ്കാളികളുടെയും സ്പോൺസർമാരുടെയും പിന്തുണയോടെ, ദുബായ് കാൻ പാർക്കുകളും ജനപ്രിയ വിനോദസഞ്ചാര