കമ്മീഷൻ ഓൺ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്‌സിന്റെ ഉന്നതതല യോഗത്തിന് വിയന്നയിൽ തുടക്കമായി

മയക്കുമരുന്ന് പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും  പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും, ആഗോള തലത്തിൽ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം എങ്ങനെ ത്വരിതപ്പെടുത്താമെന്നും അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി മയക്കുമരുന്ന് സംബന്ധിച്ച യുഎന്നിൻ്റെ പ്രധാന നയരൂപീകരണ ബോഡിയായ കമ്മീഷൻ ഓൺ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്‌സിന്റെ(സിഎൻഡി) ഉന്നതതല യോഗം ഇന്ന്