എമിറാത്തി ശിശുദിനത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ പ്രവേശനം അനുവദിച്ച് അൽ ഐൻ മൃഗശാല

എമിറാത്തി ശിശുദിന ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൗജന്യ പ്രവേശനവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കയാണ് അൽ ഐൻ മൃഗശാല . 12 വയസ്സുവരെയുള്ള എല്ലാ യുഎഇ കുട്ടികളെയും അവർക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങളും സാഹസികതകളും സംവേദനാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങളും ആസ്വദിക്കാൻ ഇത് ക്ഷണിക്കുന്നു.എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും താൽപ