തീവ്രവാദത്തിൽ എഐയുടെ ഉപയോഗവും, നേരിടാനുള്ള വഴികളും ചർച്ച ചെയ്ത് 'ട്രെൻഡ്‌സ്' പഠനം

തീവ്രവാദത്തിൽ എഐയുടെ ഉപയോഗവും, നേരിടാനുള്ള വഴികളും ചർച്ച ചെയ്ത് 'ട്രെൻഡ്‌സ്' പഠനം
'ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ടെററിസം: രീതികളും ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ വഴികളും" എന്ന പേരിൽ ട്രെൻഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് അഡ്വൈസറി ഒരു പുതിയ പഠനം പുറത്തിറക്കി. തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് പഠനം വിശകലനം ചെയ്യുകയും എഐ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങ