ദുബായ് പോലീസുമായി സഹകരിച്ച് ട്രാഫിക് ഇൻസിഡൻ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് വിപുലീകരണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ആർടിഎ

ദുബായ് പോലീസുമായി സഹകരിച്ച് ട്രാഫിക് ഇൻസിഡൻ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് വിപുലീകരണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ആർടിഎ
ദുബായ് പോലീസ് ജനറൽ എച്ച്ക്യുവുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച്  2024 അവസാനത്തോടെ, നാല് അധിക പ്രധാന റോഡ് ഇടനാഴികൾ സംയോജിപ്പിച്ച്, ട്രാഫിക് കോറിഡോറുകളും തെരുവുകളും 13-ൽ നിന്ന് 17 ആയി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും യൂണിറ്റിൻ്റെ മൊത്തം റോഡ് ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും 951 കിലോമീറ്ററായി വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ട്രാഫിക് ഇൻസിഡൻ്റ് മാനേ