യുഎഇ ബാങ്കിംഗ് മേഖല 2024ൽ തുടർച്ചയായ വളർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നു

യുഎഇ ബാങ്കിംഗ് മേഖല 2024ൽ തുടർച്ചയായ വളർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നു
അബുദാബി, 2024 മാർച്ച് 17,(WAM)--യുഎഇ ബാങ്കിംഗ് മേഖല കഴിഞ്ഞ വർഷം അതിൻ്റെ വളർച്ചാ കുതിപ്പ് തുടരുകയും 2024-ൽ കൂടുതൽ വളർച്ചയ്ക്കും വീണ്ടെടുക്കലിനും ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്തു, സുസ്ഥിരമായ വളർച്ച നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ ചട്ടക്കൂടുകളും ചട്ടങ്ങളും സജ്ജമാക്കുന്നതിലെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് യുഎഇയുടെ (സിബിയുഎഇ) തന്ത്രങ്ങളുടെയ