ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കുന്ന ലിംഗസമത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പരിപാടിയിൽ ട്രെൻഡസ് പങ്കെടുത്തു

ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കുന്ന ലിംഗസമത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പരിപാടിയിൽ ട്രെൻഡസ് പങ്കെടുത്തു
ബഹായ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് (ബിഐസി) ന്യൂയോർക്കിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ലിംഗസമത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള  അന്താരാഷ്ട്ര പരിപാടിയിൽ ട്രെൻഡ് റിസർച്ചും അഡൈ്വസറിയും പങ്കെടുത്തു. അറബ് മേഖലയിലെ ലിംഗസമത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിപാടി, ലിംഗസമത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പൗരസമൂഹത്തിൻ്റെയും പങ്കിനെ എടുത്ത