2040 ഓടെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആകാൻ ബുർജീൽ ഹോൾഡിംഗ്സ്

2040 ഓടെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആകാൻ ബുർജീൽ ഹോൾഡിംഗ്സ്
2040-ഓടെ കാർബൺ ന്യൂട്രാലിറ്റി കൈവരിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ബുർജീൽ ഹോൾഡിംഗ്സ് ഒരു പുതിയ പരിസ്ഥിതി, സാമൂഹിക, ഭരണ (ഇഎസ്ജി) തന്ത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ വർഷത്തോടെ സംയോജിത സ്കോപ്പ് 1, 2 ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്‌വമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മിഡ്-ടേം ടാർഗെറ്റുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതും 2025 ഓടെ സ്‌കോപ്പ് 3 കാർബൺ ഉദ്‌