സായുധ പോരാട്ടങ്ങളിൽ സിവിലിയൻമാർക്ക് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂണിയൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്‌സ്

സായുധ പോരാട്ടങ്ങളിൽ സിവിലിയൻമാർക്ക്  സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂണിയൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്‌സ്
യുദ്ധങ്ങൾ, സായുധ സംഘട്ടനങ്ങൾ, സൈനിക ഓപ്പറേഷൻ ആസൂത്രണം എന്നിവയ്ക്കിടെയുള്ള സിവിലിയൻ ദുരിതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് യുഎഇയെ യൂണിയൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രശംസിച്ചു. വെള്ളം, ഭക്ഷണം, മരുന്ന് തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിഭവങ്ങൾ നൽകുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള യുഎഇയുടെ മാനുഷിക ശ്രമങ്ങൾ, മാനുഷിക പിന്തുണ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്