2030-ഓടെ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ ശേഷി മൂന്നിരട്ടിയാക്കുകയെന്ന കോപ്28 ലക്ഷ്യത്തിന് ഊർജ്ജിതമായ ആഗോള നീക്കം അനിവാര്യമാണ്: ഐറീന റിപ്പോർട്ട്

2030-ഓടെ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ ശേഷി മൂന്നിരട്ടിയാക്കുകയെന്ന കോപ്28 ലക്ഷ്യത്തിന് ഊർജ്ജിതമായ ആഗോള നീക്കം അനിവാര്യമാണ്: ഐറീന റിപ്പോർട്ട്
2030-ഓടെ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജ ശേഷി മൂന്നിരട്ടിയാക്കുകയെന്ന കോപ്28-ൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആഗോള ലക്ഷ്യം, അത്തരം വളർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ വലിയ തോതിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതായി ഇൻ്റർനാഷണൽ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഏജൻസി (ഐആർഇഎൻഎ) പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പുതിയ റിപ്പോർട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.2030-ഓ