എസ്‌സിഐയുടെ റമദാൻ ഇഫ്താർ പദ്ധതി 43 രാജ്യങ്ങളിലായി 250,000 ഗുണഭോക്താക്കളിലേക്ക്

എസ്‌സിഐയുടെ റമദാൻ ഇഫ്താർ പദ്ധതി 43 രാജ്യങ്ങളിലായി 250,000 ഗുണഭോക്താക്കളിലേക്ക്
ഷാർജ ചാരിറ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ (എസ്‌സിഐ) അതിൻ്റെ റമദാൻ ഇഫ്താർ പദ്ധതിയിലൂടെ 250,000 ഗുണഭോക്താക്കളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ മാസത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ നീളുന്ന ഈ സംരംഭം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 43 രാജ്യങ്ങളിൽ സഹായമെത്തിക്കും.എസ്‌സിഐയുടെ പ്രോജക്ട് മാനേജ്‌മെൻ്റ് ആൻഡ് എക്‌സ്‌റ്റേണൽ എയ്‌ഡ് ഡയറക്‌ടർ മുഹമ്മദ്