ബുർക്കിന ഫാസോയിൽ റമദാൻ ഭക്ഷണപ്പൊതി പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ട് ഇആർസി

ബുർക്കിന ഫാസോയിൽ റമദാൻ ഭക്ഷണപ്പൊതി പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ട് ഇആർസി
എമിറേറ്റ്‌സ് റെഡ് ക്രസൻ്റ് (ഇആർസി) 2024-ൽ ബുർക്കിന ഫാസോയിൽ റമദാൻ ഫുഡ് പാഴ്സൽ പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിച്ചു, ഇത് ഒരു പ്രാദേശിക മാനുഷിക സംഘടനയുമായി സഹകരിച്ചും യുഎഇയിൽ നിന്നുള്ള ദാതാക്കളുടെ പിന്തുണയോടെയും നടപ്പിലാക്കി.ഇന്നുവരെ, 1,250 വ്യക്തികൾ ഈ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടിയിട്ടുണ്ട്.റമദാൻ മാസത്തോട് അനുബന്