ആഗോള മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ യുഎഇയുടെ പങ്ക് നിർണായകം : ട്രെൻഡ്സ്

ആഗോള മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ  യുഎഇയുടെ പങ്ക് നിർണായകം : ട്രെൻഡ്സ്
ട്രെൻഡ്സ് റിസർച്ച് ആൻഡ് അഡൈ്വസറി, ആഗോള മാനുഷിക, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ യുഎഇയുടെ നിർണായക പങ്കിനെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു, അന്തർദേശീയമായി വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മാനുഷിക ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള വിവിധ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകി."യുഎഇയും സുസ്ഥിര നന്മയുടെ മാർച്ചും" എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവതരണം. പങ്കെടുത്ത വ്യക്