സംഘടിത ഭിക്ഷാടന കുറ്റകൃത്യത്തിനുള്ള പിഴകൾ വിശദീകരിച്ച് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ

അബുദാബി, 2024 മാർച്ച് 24,(WAM)--യുഎഇ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ (പിപി) സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിലെ ഒരു പോസ്റ്റിലൂടെ സംഘടിത ഭിക്ഷാടന കുറ്റകൃത്യത്തിനുള്ള ശിക്ഷകൾ ഇന്ന് വിശദീകരിച്ചു.കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ശിക്ഷകളും സംബന്ധിച്ച നിയമം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന 2021 ലെ 31-ലെ ഫെഡറൽ ഡിക്രി നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 476, 477 പ്രകാ