ഫാമിലി കെയർ അതോറിറ്റിയുടെ സേവനങ്ങൾ കുതിരസവാരി വ്യവസായത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ച് യുഎഇ ഇക്വസ്ട്രിയൻ ഫെഡറേഷൻ

ഫാമിലി കെയർ അതോറിറ്റിയുടെ സേവനങ്ങൾ കുതിരസവാരി വ്യവസായത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ  ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ച് യുഎഇ ഇക്വസ്ട്രിയൻ ഫെഡറേഷൻ
അബുദാബി, 25 മാർച്ച് 2024 (WAM) - ഫാമിലി കെയർ അതോറിറ്റിയുടെ(എഫ്‌സിഎ) സേവനങ്ങൾ കുതിരസവാരി വ്യവസായത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എഫ്‌സിഎയും യുഎഇ ഇക്വസ്ട്രിയൻ ആൻഡ് റേസിംഗ് ഫെഡറേഷനും തമ്മിൽ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു.ഈ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ, യുഎഇ ഇക്വസ്ട്രിയൻ ആൻഡ് റേസിംഗ് ഫെഡറേഷൻ, കുതിരകൾ, വേദികൾ