ആഗോള ഊർജ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ എണ്ണ വ്യവസായത്തിൽ നിക്ഷേപം വർധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്: ഒപെക് സെക്രട്ടറി ജനറൽ

ആഗോള ഊർജ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ എണ്ണ വ്യവസായത്തിൽ നിക്ഷേപം വർധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്: ഒപെക് സെക്രട്ടറി ജനറൽ
ആഗോള ഊർജ്ജ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും സാമ്പത്തിക വളർച്ച നിലനിർത്തുന്നതിനും എണ്ണ വ്യവസായത്തിൽ നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത   പെട്രോളിയം കയറ്റുമതി രാജ്യങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ (ഒപെക്) സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഹൈതം അൽ ഗൈസ്, ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.നിലവിലെയും ഭാവിയിലെയും തലമുറകൾക്ക് വിശ്വസനീയമായ ഊർജ ലഭ്യത ഉറപ്പാക