ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം ആൽഫബെറ്റ്, ആപ്പിൾ, മെറ്റാ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ നിയമലംഘന അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ

ബ്രസ്സൽസ്, 2024 മാർച്ച് 25, (WAM) – ഗൂഗിൾ പ്ലേയിലെ സ്റ്റിയറിംഗ്, ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ സ്വയം മുൻഗണന എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ആൽഫബെറ്റിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ, ആപ്പ് സ്റ്റോറിലെ സ്റ്റിയറിംഗ് സംബന്ധിച്ച ആപ്പിളിൻ്റെ നിയമങ്ങളും സഫാരിയുടെയും മെറ്റയുടെയും ‘പേ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മത മോഡൽ’ ചോയ്‌സ് സ്‌ക്രീൻ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച്, ഡിജിറ്റൽ മാ