ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ യുഎഇയുടെ സുസ്ഥിര സമീപനത്തിന്‍റെ സാക്ഷ്യമാണ് സായിദ് ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ ലെഗസി ഇനിഷ്യേറ്റീവ്: എൻഎംഒ ചെയർമാൻ

ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ യുഎഇയുടെ സുസ്ഥിര സമീപനത്തിന്‍റെ സാക്ഷ്യമാണ് സായിദ് ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ ലെഗസി ഇനിഷ്യേറ്റീവ്: എൻഎംഒ ചെയർമാൻ
രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്‌നേഹത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന, ജീവകാരുണ്യ, മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടുള്ള യുഎഇയുടെ ശാശ്വതമായ പ്രതിബദ്ധതയാണ് രാഷ്‌ട്രപതി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന്‍റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സായിദ് ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ ലെഗസി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പ്രകടമാ