ദോഹ എക്‌സ്‌പോ 2023-ൽ 'മികച്ച സ്വയം നിർമ്മിത പവലിയൻ' സുവർണ്ണ പുരസ്കാരം നേടി യുഎഇ പവലിയൻ

ദോഹ എക്‌സ്‌പോ 2023-ൽ 'മികച്ച സ്വയം നിർമ്മിത പവലിയൻ' സുവർണ്ണ പുരസ്കാരം നേടി യുഎഇ പവലിയൻ
എക്സ്പോ 2023 ദോഹയിലെ "മികച്ച സ്വയം നിർമ്മിത പവലിയൻ" എന്നതിനുള്ള സുവർണ്ണ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി ആറ് മാസം നീണ്ട എക്സ്പോ 2023 ദോഹ പ്രോഗ്രാമിലെ പങ്കാളിത്തം യുഎഇ പവലിയൻ അവസാനിപ്പിച്ചു.എക്‌സ്‌പോ 2023 ദോഹയുടെ തീമുകൾ, നൂതനമായ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് ഡിസൈൻ, ചിന്തയുണർത്തുന്ന സസ്യജാലങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, സുസ്ഥിര വസ്