ഗാസയിലേക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ നാവിക സഹായ ഷിപ്പ്‌മെൻ്റ് അയച്ച് യുഎഇയും വേൾഡ് സെൻട്രൽ കിച്ചനും

ഗാസയിലേക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ നാവിക സഹായ ഷിപ്പ്‌മെൻ്റ് അയച്ച് യുഎഇയും വേൾഡ് സെൻട്രൽ കിച്ചനും
വടക്കൻ ഗാസ ലക്ഷ്യമാക്കി നൂറുകണക്കിന് ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി മൂന്ന് കപ്പലുകളും ഒരു ബാർജും ഇന്ന് സൈപ്രസിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു.നൂറുകണക്കിന് ടൺ ഭാരമുള്ള ഈ രണ്ടാമത്തെ ഷിപ്പ്മെന്‍റിൽ ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണമുണ്ട്, കൂടാതെ അരി, പാസ്ത, മാവ്, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, ടിന്നിലടച്ച പച്ചക്കറി