മാനുഷിക മേഖലയിൽ യുഎഇയുടെ പങ്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് ജനീവയിൽ നടന്ന യുഎൻ സെമിനാർ

മാനുഷിക മേഖലയിൽ യുഎഇയുടെ പങ്ക്  ചർച്ച ചെയ്ത് ജനീവയിൽ നടന്ന യുഎൻ സെമിനാർ
യുദ്ധങ്ങളിലും സായുധ പ്രതിസന്ധികളിലും യുഎഇയുടെ മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ ജനീവയിൽ യൂണിയൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്‌സ്  സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. ആശുപത്രി വികസനം, ആരോഗ്യ പരിപാലന പിന്തുണ, യുനിസെഫും മറ്റ് യുഎൻ സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള സഹകരണം എന്നിവയിലൂടെ ജീവിതവും ആരോഗ്യവും പോലുള്ള ആവശ്യ അവകാശങ്ങൾ ഉറ