2023-ൽ അബുദാബിയുടെ എണ്ണ ഇതര സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ 9.1% വികസിച്ച് യഥാർത്ഥ ജിഡിപിയിൽ 3.1% വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി

2023-ൽ അബുദാബിയുടെ എണ്ണ ഇതര സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ 9.1% വികസിച്ച് യഥാർത്ഥ ജിഡിപിയിൽ 3.1% വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സെൻ്റർ - അബുദാബി (എസ്‌സിഎഡി) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ (ജിഡിപി) പ്രാഥമിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ, എണ്ണ ഇതര സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ശക്തമായ പ്രകടനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, ഇത് 2022-നെ അപേക്ഷിച്ച് 2023-ൽ അബുദാബിയുടെ യഥാർത്ഥ ജിഡിപിയുടെ 9.1 ശതമാനം വളർച്ചയും 3.1 ശതമാനം വളർച്