‘റമദാനിൽ സ്വയം പുനർനിർവചിക്കുക’ ബോധവൽക്കരണ കാമ്പയിനുമായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

‘റമദാനിൽ സ്വയം പുനർനിർവചിക്കുക’ ബോധവൽക്കരണ കാമ്പയിനുമായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം
ഈ വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ, 'റമദാനിൽ സ്വയം പുനർനിർവചിക്കുക' എന്ന പേരിൽ ആരോഗ്യ-പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഒരു ബോധവൽക്കരണ കാമ്പയിൻ തുടക്കമിട്ടു. ആരോഗ്യ കൺസൾട്ടേഷനുകൾ, നിർദ്ദേശ സാമഗ്രികൾ, സമീകൃതാഹാരം, ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതരീതികള