2024 ഒന്നാം പാദത്തോടെ 603 ആഗോള ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് സർവ്വീസുമായി യുഎഇ ദേശീയ വിമാനക്കമ്പനികൾ

2024 ഒന്നാം പാദത്തോടെ 603 ആഗോള ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് സർവ്വീസുമായി യുഎഇ ദേശീയ വിമാനക്കമ്പനികൾ
യുഎഇയുടെ ദേശീയ വിമാനക്കമ്പനികൾ അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നെറ്റ്‌വർക്കിൽ ഗണ്യമായ വളർച്ചയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. 2024-ൻ്റെ ആദ്യ പാദത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ, അവ ലോകമെമ്പാടും ഏകദേശം 603 ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചു, 2023 അവസാനത്തോടെ 586 ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു.ഈ 3 ശതമാനം വർധനവ് വ്യോമയാന മ