സുസ്ഥിരമായ ഭാവിക്കായി നൂതനമായ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ പരിഹാരം വികസിപ്പിച്ച് എയുഎസ് ഗവേഷണ സംഘം

സുസ്ഥിരമായ ഭാവിക്കായി നൂതനമായ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ പരിഹാരം വികസിപ്പിച്ച് എയുഎസ് ഗവേഷണ സംഘം
അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഷാർജ (എയുഎസ്) ഗവേഷണ സംഘം, കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് ട്രേഡിംഗ് (സിസിടി) മാർക്കറ്റ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അവർ വികസിപ്പിച്ച ഒരു ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ സിസ്റ്റത്തിനായി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പേറ്റൻ്റ് ആൻഡ് ട്രേഡ്മാർക്ക് ഓഫീസിൽ ഒരു താൽക്കാലിക പേറ്റൻ്റ് ഫയൽ ചെയ്തു.കമ്പനികളെയോ മറ്റ് കക്ഷികളെ