‘മദേഴ്‌സ് എൻഡോവ്‌മെൻ്റ്’, ‘ജൂഡ്’ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം എന്നിവയ്ക്കായി ദുബായ് നൗ ആപ്പ് വഴി ഓൺലൈൻ സംഭാവനാ സൗകര്യവുമായി ഡിജിറ്റൽ ദുബായ്

‘മദേഴ്‌സ് എൻഡോവ്‌മെൻ്റ്’, ‘ജൂഡ്’ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം എന്നിവയ്ക്കായി ദുബായ് നൗ ആപ്പ് വഴി ഓൺലൈൻ സംഭാവനാ സൗകര്യവുമായി ഡിജിറ്റൽ ദുബായ്
250-ലധികം സർക്കാർ, സ്വകാര്യ മേഖലാ സേവനങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ആരെയും അനുവദിക്കുന്ന നഗരത്തിലെ വൺ-സ്റ്റോപ്-ഷോപ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനായ "ദുബായ്‌നൗ" വഴി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളും സുഗമമാക്കുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു സംയോജിത ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ ദുബായ് ഇന്ന് തുടക്കംകുറിച്ചു.