ഇറാഖിലെ തുറമുഖ, സാമ്പത്തിക മേഖലാ വികസനത്തിനായി ജിസിപിഐയുമായി പ്രാഥമിക കരാറിന് രൂപം നൽകി എഡി പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ്

ഇറാഖിലെ തുറമുഖ, സാമ്പത്തിക മേഖലാ വികസനത്തിനായി ജിസിപിഐയുമായി പ്രാഥമിക കരാറിന് രൂപം നൽകി എഡി പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ്
ഇറാഖിലുടനീളമുള്ള നഗരങ്ങളിലെ തുറമുഖങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ, അനുബന്ധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപം, മാനേജ്മെൻ്റ്, ഓപ്പറേഷൻ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം അൽ-ഫൗ ഗ്രാൻഡ് പോർട്ടും അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംയുക്ത സംരംഭം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി വ്യാപാര, ലോജിസ്റ്റിക്‌സ്, വ്യവസായ മേഖ