'സീറോ ഗവൺമെൻ്റ് ബ്യൂറോക്രസി പ്രോഗ്രാം' നിലനിർത്താൻ ആശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സമർപ്പിക്കാൻ ബിസിനസ് മേഖലകളെ ക്ഷണിച്ച് എഫ്ടിഎ

'സീറോ ഗവൺമെൻ്റ് ബ്യൂറോക്രസി പ്രോഗ്രാം' നിലനിർത്താൻ ആശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സമർപ്പിക്കാൻ ബിസിനസ് മേഖലകളെ ക്ഷണിച്ച് എഫ്ടിഎ
യുഎഇ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ സീറോ ഗവൺമെൻ്റ് ബ്യൂറോക്രസി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വേഗത നിലനിർത്തുന്നതിനും സർക്കാർ പ്രക്രിയകൾ ലളിതമാക്കുന്നതിനൊപ്പം കാര്യക്ഷമതയും ഗുണനിലവാരവും വഴക്കവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, ഫെഡറൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റി (എഫ്ടിഎ) തങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളുടെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് ആശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സമർപ്പിക്കാൻ ബിസി