എഐ ഫിൻടെക് zypl.ai-യുടെ നിക്ഷേപ റൗണ്ടിൽ മുഖ്യ പങ്കാളിയായി കൊമേഴ്‌സ്യൽ ബാങ്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ

എഐ ഫിൻടെക് zypl.ai-യുടെ നിക്ഷേപ റൗണ്ടിൽ മുഖ്യ പങ്കാളിയായി കൊമേഴ്‌സ്യൽ ബാങ്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ
ജനറേറ്റീവ് എഐയുടെ സഹായത്തോടെ വായ്പാ വിതരണത്തിന് തുടക്കമിട്ട ഫിൻടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പായ zypl.ai-യിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതായി കൊമേഴ്‌സ്യൽ ബാങ്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ (സിബിഐ) പ്രഖ്യാപിച്ചു.നൂതന എഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ zypl.ai-യുമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം, ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറിംഗ് മേഖലയിൽ എഐ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന