20 ബില്യൺ ദിർഹം സായിദ് ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ ലെഗസി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് നടപ്പിലാക്കാൻ യോഗം ചേർന്ന് ഫിലാന്ത്രോപ്പി കൗൺസിൽ

20 ബില്യൺ ദിർഹം സായിദ് ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ ലെഗസി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് നടപ്പിലാക്കാൻ യോഗം ചേർന്ന് ഫിലാന്ത്രോപ്പി കൗൺസിൽ
അബുദാബി, 2024 ഏപ്രിൽ 5,(WAM)--സായിദ് ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ ലെഗസി ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനും, അസമത്വം പരിഹരിക്കുന്നതിനും, സുസ്ഥിര വികസന സൊല്യൂഷനുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പദ്ധതികൾക്കും 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 20 ബില്യൺ ദിർഹം (5.45 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ) അനുവദിക