8,000 സന്ദർശകരെ ആകർഷിച്ച് ഹൗസ് ഓഫ് വിസ്ഡത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന റമദാനിയത്ത് പരിപാടികൾ

8,000 സന്ദർശകരെ ആകർഷിച്ച് ഹൗസ് ഓഫ് വിസ്ഡത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന റമദാനിയത്ത് പരിപാടികൾ
ഷാർജ, 2024 ഏപ്രിൽ 5,(WAM)--8000 സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്ന 40-ലധികം സാംസ്കാരികവും സർഗ്ഗാത്മകവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര ഉൾപ്പെടുന്ന വാർഷിക റമദാനിയത്ത് പരിപാടിയോടെ ഹൗസ് ഓഫ് വിസ്ഡം (എച്ച്ഒഡബ്ല്യു) വിശുദ്ധ റമദാൻ ആഘോഷിച്ചു.  ശിൽപശാലകൾ, പ്രദർശനങ്ങൾ, റമദാൻ സായാഹ്നങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പരിപാടികൾ.