സുസ്ഥിരത, ഐക്യം, യുവത്വം മുഖ്യ പ്രമേയമാക്കി ഗൾഫ് യൂത്ത് ഗെയിംസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ്

സുസ്ഥിരത, ഐക്യം, യുവത്വം മുഖ്യ പ്രമേയമാക്കി ഗൾഫ് യൂത്ത് ഗെയിംസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ്
ഏപ്രിൽ 16 മുതൽ മെയ് 2 വരെ നടക്കുന്ന ആദ്യ ഗൾഫ് യൂത്ത് ഗെയിംസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് ദുബായ് ഓപ്പറ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും, അവിടെ 25 വ്യക്തിഗത, ടീം കായിക ഇനങ്ങളിലായി 3,500 പുരുഷ-വനിതാ അത്‌ലറ്റുകൾ മത്സരിക്കും. ഏപ്രിൽ 16-ന് 1500 പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന 40 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ചടങ്ങിൽ, സുസ്ഥിരത, ഐക്യം, യുവത്വം എന്