വടക്കൻ ഗാസയിൽ 29-ാമത് സഹായ എയർഡ്രോപ്പ് നടത്തി 'ബേർഡ്‌സ് ഓഫ് ഗുഡ്‌നെസ്'

വടക്കൻ ഗാസയിൽ 29-ാമത് സഹായ എയർഡ്രോപ്പ് നടത്തി 'ബേർഡ്‌സ് ഓഫ് ഗുഡ്‌നെസ്'
"ബേർഡ്‌സ് ഓഫ് ഗുഡ്‌നെസ്" പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 29-ാമത് മാനുഷിക സഹായ ബാച്ചിൻ്റെ എയർഡ്രോപ്പ് നടത്തിയതായി  പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് കമാൻഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.ഈദ് അൽ ഫിത്തറിന് എത്തിച്ചേരുന്ന എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വസ്ത്രങ്ങൾ, ഷൂകൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, മധുരപലഹാരങ്ങൾ, വിവിധ ഇനങ്ങൾ എന്ന